មើលផងដែរ ៖ Appendix:Variations of "a"

Ancient Greekកែប្រែ

ទំព័រគំរូ:Greek character info

 
Greek letter Α (A, “Alpha”)

Letterកែប្រែ

Α (A) (upper case, lower case α)

  1. The letter ἄλφα (álfa, alpha), the first letter of the ancient Greek alphabet.

Usage notesកែប្រែ

The letter represented the open front unrounded vowel: Lua error in Module:IPA/templates at line 25: Please enter a language code in the first parameter. The value "/a/" is not valid... Today, this letter is often represented by lower case α (a), although Ancient Greek did not distinguish between upper and lower case.

Derived termsកែប្រែ

See alsoកែប្រែ

ទំព័រគំរូ:Grek-script


Greekកែប្រែ

Pronunciationកែប្រែ

Etymologyកែប្រែ

The ក្រិកបរមបុរាណ letter Α (A, alpha) derived from the Phoenician letter 𐤀 (ʼ, aleph) ( )

Letterកែប្រែ

Α (A) (upper case, lower case α)

  1. The letter άλφα (álfa, alpha), the first letter of the Modern Greek alphabet.

See alsoកែប្រែ

ទំព័រគំរូ:Grek-script

Numeralកែប្រែ

Α (A) (Greek numeral)

  1. The number one (1).

See alsoកែប្រែ

ទំព័រគំរូ:el-numbers

Initialismកែប្រែ

Α

  1. ανατολή, East (noun)
  2. ανατολικός east, eastern (adjective)

See alsoកែប្រែ