មើលផងដែរ ៖ ขน, ขึ้น, និង ข้น

សៀមកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

អក្ខរាវិរុទ្ធ/សទ្ទតា ขุน
kʰ u n
ផៃប៊ូន kǔn
(បាងកក) IPA(គន្លឹះ) /kʰun˩˩˦/
សំលេង

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 548: In data, the first argument to full_headword, data.lang should be a language object.. (អានថា: អ្ឃុន)

  1. (ទូទៅ ប្រើចំពោះសត្វ) ចិញ្ចឹម
  2. (ទូទៅ ប្រើចំពោះសត្វ) ដាក់ចំណី, បញ្ចុក, ឱ្យចំណី
  3. (ទូទៅ ប្រើចំពោះសត្វ) បំប៉ន, បន្ធាត់, ប៉ូវ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

នាមកែប្រែ

ขุน (ខុន) (អានថា: អ្ឃុន)

  1. លោក; លោកអ្នក; អ្នក, លោកម្ចាស់ (ងារ)។
  2. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ)
    1. ឃុន (បណ្ដាសក្ដិ)។
    2. លោក (ហៅភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាសក្ដិ)។
  3. (អុក) ខុន

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ