សៀមកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពី ข้า (kâa, ខ្ញុំ) +‎ ราชการ

នាមកែប្រែ

ข้าราชการ (ត្រូវការអក្សរសព្ទ)

  1. (ផ្លូវការ) ខ្ញុំរាជការ, អ្នកធ្វើការរដ្ឋ, អ្នករាជការ, អ្នកបម្រើការរដ្ឋ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

ន័យដូចកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ