បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ศรีสว่างวัฒนา

ឝ្រីស្វាងវឌ្ឍនា