បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

สามแสนไทไตรภูวนาท

សាមសែនទៃត្រៃភូវនាទ