បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

สุริวงศ์ สว่าง

សុរិវង្ឝស្វាង