បើកបញ្ជីមេ

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

ហ្មមរាជាវង្ឝសេនីយ៍ ប្រាមោជ