បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

អភិសិទ្ធិ៍ វេជ្ជាជីវៈ