បើកបញ្ជីមេ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

អភិសិទ្ធិ៍ វេជ្ជាជីវៈ