បើកបញ្ជីមេ

เสียงอ่านแบบไทย

សៀងអានបែបទៃយ, សៀងអានបែបថៃ, សំឡេងអានបែបថៃ