បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

เสียงอ่านแบบไทย

សៀងអានបែបទៃយ, សៀងអានបែបថៃ, សំឡេងអានបែបថៃ