បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

នគរហ្លួងវាំងចន្ទ