បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ភាសាលាវកែប្រែ

ຟ້າ

  1. ហ្វា