បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ភាសា​លាវកែប្រែ

ໃຈ

  1. ចៃ