បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ကျောက်ဆည်

  1. ក្យោក៑ឆញ៑ ន.