បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ဓညဝတီ အရေးတော်ပုံ

ធញវតីអរេះតៅបុំ