បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

နတ်သျှင်နောင်

នត៑ហ្ស្យង៑នោង៑