បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

နောင်တော်ကြီး

នោង៍តៅក្រីៈ