បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ဘိုးတော်ဘုရား

  1. ភិុះតៅព្រះ