1. មឹង, មង៑ះ ន.
  2. មឹង, ឯង, អ្នក, ចៅ,​ នាយ សព្វ.