បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

မဟာ ရာဇဝင် သစ်

មហារាជវង្សសច៑