បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

မိုဟ်တၟံ

  1. ម៉ិហ៑ត្មំ