បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ရာမညဒေသ

រាមញទេស, រាមញ្ញទេស ន.