បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ဟံသာဝတီ ဆင်ဖြူရှင် အရေးတော်ပုံ

  1. ហង្សាវតីឆង៑ផ្រូរង៑អរេះតៅបុំ