បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

  1. ហង្សាវតី, ហំសាវតី (មន)