ភូមាកែប្រែ

នាមកែប្រែ

အကဲ (a.kai:)

  1. មេបញ្ជាការ, មេបង្គាប់ការ, មេទ័ពរង