ភូមាកែប្រែ

នាមកែប្រែ

အဆော် (a.hcau)

  1. មេកងវរសេនាតូច, មេបង្គាប់ការកងវរសេនាតូច