ភូមាកែប្រែ

នាមកែប្រែ

အမှုထမ်း (a.hmu.htam:)

  1. អមូថម៑ះ