សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

កកូលភាព មកពីពាក្យ កកូល + -ភាព>កកូលភាព។

នាមកែប្រែ

កកូលភាព (កៈកូលឡៈភាប)

  1. ភាពលំបាក
  2. ភាពស្វិតស្វាញ
  3. ភាពមានតំលៃជានិច្ច

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ១.វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស។