សូមដាក់រូប។

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចុះក្របី + ខ្មៅ> កញ្ចុះក្របីខ្មៅ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ប្រភេទត្រីកញ្ចុះក្របី ក្នុងពួក កញ្ចុះក្របី - គ្លីបតូថូរ៉ាក់ មានឈ្មោះជាវិទ្យាសាស្ត្រថា គ្លីបតូថូរ៉ាក់ឡាមព្រីស។ ប្រវែង ៧ សម.។

បំណកបំប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។