បើកបញ្ជីមេ

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចុះឆ្នូត + ធំ> កញ្ចុះឆ្នូតធំ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ត្រីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទន្លេស្រុកខ្មែរយើង ដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា មីស្តឹសមុលទីរ៉ាដ្យាទុស ស្ថិតក្នុងពួកកញ្ចុះ - មីស្តឹស មានប្រវែង ១៤ សម.។

បំណកបំប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។