កញ្ចុះអង្កាមតឿ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កញ្ចុះអង្កាមភឿក)

សូមដាក់រូប។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចុះអង្កាម + តឿ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ប្រភេទកញ្ចុះអង្កាមមួយប្រភេទ ដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា ផ្សូដូបាហ្ការៀសស៊ីម្លីស ក្នុងពួក ផ្សូដូបាហ្ការៀស មានប្រវែង ៥,១ សម.។

បំណកបំប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។