ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចុះអង្កាម + ភ្នំ + ខ្មៅ

នាមកែប្រែ

កញ្ចុះអង្កាមភ្នំខ្មៅ (kânhchŏhqângkamphnumkhmau)

  1. កញ្ចុះភ្នំអង្កាមខ្មៅ