សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ចែត > កញ- + ្ចែត 'ចែត' > កញ្ចែត។ (ផ្នត់ដើម)

នាមកែប្រែ

កញ្ចែត

  1. ចែត