សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កញ្ច្រឹក (kânhchrœ̆k)

  1. ដែល​មាន​មាត្រតូចទាប
    រាងទាបកញ្ច្រឹក
    តូច​កញ្ច្រឹក

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary