សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កញ្ច្រឺប (kânhchrœb)

  1. ដែលបះឡើង​ខ្នឹប​ទៅ​លើ។
    ស្លឹកត្រចៀកកញ្ច្រឺប
    ស្មាកញ្ច្រឺប

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

វចនានុក្រមជួនណាត ។