សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កញ្ឆាញ (kânhchhanh)

  1. ដែល​រីកកំពាងច្រាញ
    មាត់​កញ្ឆាញ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary