ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេង

កែប្រែ

កិរិយាសព្ទ

កែប្រែ

សាង

 1. ធ្វើ, សង់, បង្កើតឡើង, ស្ថាបនា[១]
  ឧ. អ្នក​ភូមិ​យើង​កំពុង​កសាង​អាគារ​សិក្សា​មួយ​ខ្នង។
 2. អប់រំ[២]
  ឧ. កសាង​មនុស្ស​ដើរ​ខុស​គន្លង​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​ត្រឹម​ត្រង់​ឡើង​វិញ។
 3. កែខ្លួន
 4. (អបសព្ទ សម័យខ្មែរក្រហម) សំលាប់
 5. បង្កើនចំណេះ
 6. ហាត់លត់ដំខ្លួន

ពាក្យសំរង់

កែប្រែ

បំនកប្រែ

កែប្រែ

នាមអសាធារណ៍

កែប្រែ

កសាង

 1. ភូមិនៃឃុំចង្ក្រង់ ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ។ (ភូគព្ភក្រម:១០០៦០២០២)[៣]

បំនកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ