សកាមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង

កែប្រែ

កា

  1. បំពង់​សម្រាប់​ដាក់​ទឹក ធ្វើ​ដោយ​លោហ​ធាតុ​ផ្សេង​ៗ ឬ​ដោយ​ដី​លាយ​ព័ណ៌
    កា​ទឹក

បំណកប្រែ

កែប្រែ

កិរិយាសព្ទ

កែប្រែ

កា

  1. សរសេរ​អាសយដ្ឋាន គឺ​សរសេរ​ចុះ​ឈ្មោះលំនៅ​អ្នក​ដែល​នឹង​ទទួល​សំបុត្រ នៅ​ស្រោម​សំបុត្រ​ដែល​នឹង​ផ្ញើ​ទៅ ។
    កា​ស្រោម​សំបុត្រ
  2. សរសេរ​ថែម​សេចក្ដី​ផ្សេង​ៗ លើ​ខ្នង​សំបុត្រ​ជា​សញ្ញា
    កា​ខ្នង​សំបុត្រ ។

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមជួនណាត