សូមស្វាគមន៍!

សួស្ដី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់វចនានុក្រមវិគីភាសាខ្មែរ, និងសូមអរគុណចំពោះការរួមចំណែករបស់អ្នកតាំងពីដើមមក។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្ដីណែនាំល្អៗសម្រាប់អ្នកចំណូលថ្មី៖

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ្នកនឹងរីករាយក្នុងការរួមចំណែកនៅទីនេះ ក៏ដោយជាក្នុងនាមអ្នកវចនានុក្រមវិគី (Wiktionarian)! ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬចម្ងល់នានា សូមអញ្ជើញបញ្ចេញមតិនៅតុព័ត៌មាន (Information desk) ឬសួរនៅទំព័រពិភាក្សារបស់ខ្ញុំ។ សូមកំុភ្លេចចុះហត្ថលេខារបស់អ្នកដោយប្រើសញ្ញាេនះ ~~~~ នោះវានឹងបង្ហាញឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក និងកាលបរិច្ឆេទដោយស្វ័យប្រវត្ត។

សូមស្វាគមន៍អ្នកសាជាថ្មីម្ដងទៀត! សូមអរគុណ!Request for Wiktionary Administratorកែប្រែ

Brother, please help to vote me below.(Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៧:៤៣ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ (UTC))Reply[ឆ្លើយតប]

 1. Wiktionary:សុំជាអ្នកគ្រប់គ្រង#និសិត្សផ្ដាច់សង្ខារ

វេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរ៖ ថ្នាក់ពាក្យទាំង៨ (8 Parts of Speech in Khmer Language)កែប្រែ

នៅក្នុង ភាសាខ្មែរ គេចែកថ្នាក់ពាក្យជាប្រាំបីគឺ៖

 • នាម (Noun)៖ នាមជាឈ្មោះសម្រាប់សម្គាល់អ្វីមួយដូចជាមនុស្ស សត្វ វត្ថុជាដើម។
 • សព្វនាម (Pronoun)៖ សព្វនាមជាពាក្យប្រើសម្រាប់ជំនួសកន្សោមនាម ដែលគេនិយាយរួចមកហើយ។ សព្វនាមមានដូចជា ខ្ញុំ យើង វា គាត់ គេ ... ។
 • គុណនាម (Adjective)៖ គុណនាមជាពាក្យសម្តែងលក្ខណៈរបស់នាមឲ្យប្លែកពីប្រក្រតី ដូចជា ខ្ពស់ ទាប ល្អ អាក្រក់ តិច ច្រើន តូច ធំ ... ។
 • កិរិយាសព្ទ (Verb)៖ កិរិយាស័ព្ទជាសម្តីសម្តែងអំពើដូចជា ដើរ រត់ ធាក់ ដំ ទាត់ ... ។
 • គុណកិរិយា (Adverb)៖ គុណកិរិយាជាពាក្យប្រើសម្រាប់បំពេញលក្ខណៈរបស់កិរិយាគុណនាមដូចជា លឿន ឆាប់ រហ័ស សន្សឹមៗ ... ។
 • ចំណងធ្នាក់ធ្នាក់ (Preposition)៖ ធ្នាក់ជាពាក្យចំណងសម្រាប់ប្រើក្នុងកន្សោមនាម ដើម្បីបង្កើតកន្សោមមានធ្នាក់។ ធ្នាក់មាន លើ ក្រោម ក្បែរ ... ។
 • ចំណងឈ្នាប់ឈ្នាប់ (Conjunction)៖ ឈ្នាប់គឺជាចំណងសម្គាល់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងពាក្យនឹងពាក្យ ឃ្លា នឹងឃ្លា ល្បះនឹងល្បះ ដូចជា និង តែ ប៉ុន្តែ ... ។
 • ឧទានស័ព្ទ (Interjection)៖ ឧទានស័ព្ទគឺជាពាក្យសម្រាប់ត្រាប់សូរធម្មជាតិ ឬពាក្យសម្តែងចំណាប់អារម្មណ៍ភ្លាមៗ ដូចជា ពុទ្ធោ! យីអើ! អុញ! ... ។

ឯកសារយោង៖

ការពិភាក្សាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមកិរិយាសព្ទកែប្រែ

ខ្ញុំគិតថាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមកិរិយាស័ព្ទកុំដាក់វណ្ណយុត្តិ អីបើតាមខ្ញុំស្ដាប់តាមអ្នកជំនាញខាងអក្សរសាស្ត្រលោក រៃ ស្រៀង គាត់ថាបើអក្សរណាដែលមានប្រកបដាក់ជើងត្រួតនៅខាងមុខហើយយើងមិនគួរដាក់ វណ្ណយុត្តិ ​នេះទៀតទេព្រោះវាខុសក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរយើង ។(Nisetpdajsankha ម៉ោង០៩:៣៥ ថ្ងៃពុធ ទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))Reply[ឆ្លើយតប]

ខ្ញុំយល់ស្រប :) យើងទាំងអស់គ្នានឹងកែវាឲ្យត្រូវ បន្ដិតម្ដងៗ - Cos now I couldn't secure Admin - so I can't rename the page name. Oh, let's talk on Skype some time so we can work together closely. ^^ --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១១:០៧ ថ្ងៃពុធ ទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]

categoriesកែប្រែ

Hi. Why is the text in the new categories in English? Also many parent categories are in English. Malafaya ម៉ោង១១:២៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]

Hi, I am trying to build a ground-work for these CATEGORY things first - so that I can invite our volunteers over to help with localization. As you can see, there's no active users here. Please don't worry, all the EN will be localized. Thank you! --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១១:២៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]
I'm not worried :). Keep the good work: it will be a lot of it. Do not forget interwikis in the new cateogories ;). Malafaya ម៉ោង១១:៣២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]
Hi Malafay! Thank you! Anyway, which language project you are based in? I'm still kinda new to Wikt - learning it day-by-day. I'm part of a small Team volunteering to promote Khmer languages in all Wikimedia projects. Now, there are 3 projects - Wikipedia (biggest), this Wikt (2nd) and Wikibooks. We also have Wikisource on trial in multi-lingual portal. Ok, so it would be grad if you can help being my mentor or soft of. Thank you! --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១១:៤១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]
I'm based mainly in the Portuguese Wiktionary. I will help in what I can. Malafaya ម៉ោង១១:៤៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]
Is ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សព្វនាម ភាសាខ្មែរ the category for Khmer pronouns? Malafaya ម៉ោង១១:៣៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]
Yes, you're right! --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១១:៤១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]


Ok, first of all - I have got 2 questions for now.

 1. Wikt logo - We want to localize the logo cos now it's in EN version. We have a KMWP Fan page on FB so we will host a logo contest there. But I want to make sure where/who should I contact from Wikimedia? Before, I actually spread the logo contest word to our small community.
 2. About Template:poscatboiler - I believe it's a core and important template to execute automatically categories for different languages based on our parameter input. So I checked the template in EN - there are too many sub-templates. Thus, is there any way to bulk import it from EN to KM Wikt? Cos it'll have looooong time to manually do it so. Any thought or reco on this? --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១១:៥៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]
Answers below:
 1. When you have a final logo, you upload it here (or at [[:commons:|Commons) and ask a developer to change it at Bugzilla.
 2. There is the "importer" priviilege to copy things between wikis but I don't know how to get it. Maybe you can get more info from someone at meta:SRP.
Malafaya ម៉ោង១២:០៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]

What's the categoryfor Khmer adverbs? Malafaya ម៉ោង១៣:១១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]

Here you are - ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:គុណកិរិយា ភាសាខ្មែរ FYI, you can find all the Khmer language's parts of speech in the above topic - (8 Parts of Speech in Khmer Language). Let's talk sometime on skype. Thank you! --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង០៥:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]

ជួយដោះសោរទំព័រគំរូកែប្រែ

http://km.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%91%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%9A%E1%9E%82%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%BC:trans-bottom

http://km.wiktionary.org/wiki/ទំព័រគំរូ:trans-mid

ទំព័រទាំងពីរនេះខ្ញុំចង់កែព្រោះអីមានចំណុចខ្វះខាតនិងខុសកូដ ។


Please protect the logo fileកែប្រែ

Hello វ័ណថារិទ្ធ, I noticed that File:Wiki.png is not protected. This is the logo used for this project, and changing this file will change the logo on all pages of this project. People with bad intension may upload a bad image to vandalise the site logo easily. Please protect this logo by only allowing administrators to upload new versions. Please feel free to leave me a message. Kind Regards. --Bencmq ម៉ោង២៣:៣៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]

Hi, you can protect the image the same way as protecting a normal page. You can go to this page. There are 3 sections - edit, move and upload. For move and upload, you need to tick the box "unlock further protect options". My suggestion is to make 'move' and 'upload' to be administrators only for infinite time, and it is up to you if you want to protect the editing of the page. I can do it for you if you find it problematic, or drop me a note if you still have some questions :) --Bencmq ម៉ោង១១:២៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]
For changing the favicon (icon next to the url), I don't know how. I will let you know once I find the answer. --Bencmq ម៉ោង១១:៣២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]

សំណើលុបពាក្យកែប្រែ

  • អរគុណចំពោះការសរសេរសំបុត្រមកលេង។ តែសមាជិកភាព Admin/sysop របស់ខ្ញុំផុតកំណត់ហើយ មិនបានពន្យារឬធ្វើថ្មីទេ។ ខ្ញុំគិតថា ប្ងូនគួរតែដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធ admin ហើយ ព្រោះប្អូនសកម្មជាងអ្នកណាទាំងអស់។ Link here - http://meta.wikimedia.org/wiki/Steward_requests/Permissions. Let's talk on FB Fan Page. --វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:០៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]