1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ម្សៅ​ក្រអូប : ម្សៅ​ក្រចេះ ។
  2. ( ន. ) ឈ្មោះ​ខែត្រ​មួយ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា : ខែត្រ​ក្រចេះ ។
  3. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋជាន់សម័យចតុមុខ ប្រហែលត្រូវនឹងផ្ទៃដីនៃក្រុងក្រចេះសព្វថ្ងៃ
  4. ក្រុងនៃខេត្តក្រចេះ
  5. សង្កាត់នៃក្រុងក្រចេះ
  6. ភូមិនៃសង្កាត់ក្រចេះ