1. ខែត្រនៃកម្ពុជាក្រោមអតីតអាណាខេត្តមាន៦គឺ៖ខេត្តឃ្លាំង១ខេត្តមាត់ជ្រូក១ខេត្តព្រែកឫស្សី១ខេត្តផ្សារដែក១ខេត្តពលលាវ១ខេត្តលង់ហោរ១។