ខ្មែរ កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេង កែប្រែ

កិរិយាសព្ទ កែប្រែ

ក្លាស្សេ

  1. ដាក់ក្នុងទូរ រឺ ធុងទឹកកកដើម្បីអោយត្រជាក់។