ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេងកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

ក្លាស្សេ

  1. ដាក់ក្នុងទូរ រឺ ធុងទឹកកកដើម្បីអោយត្រជាក់។