ក្សេត្រសាស្ត្រ

agronomy, agronomie ផ្នែកមួយនៃកសិកម្មដែលសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាង ដំណាំ ដី អាកាសធាតុ និង បច្ចេកទេសនៃការដាំដុះ។