--រ័ត ( ន. ) ដែន​របស់​ខ្មែរ, ប្រទេស​ខ្មែរ (ប្រទេស​កម្ពុជា) ។