( ន. ) (ម. ព. ខេត្ត) បើ​សរសេរ​ឲ្យ​ត្រូវ គួរ​សរសេរ ខេត្ត តាម​រូប​ដើម​ក៏​បាន ។