1. អតីតឃុំនៃស្រុកកំពង់ឆ្នាំង
  2. សង្កាត់នៃក្រុងកំពង់ឆ្នាំង