1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ សាច់​រឹង​ជាប់​សម្រាប់​ប្រើ​ធ្វើ​ទូក​និង​ការ​ឯ​ទៀត​ផ្សេង​ៗ ។ គគីរ​មាន​ឈ្មោះ​ច្រើន​យ៉ាង មាន គគីរ​ថ្ម, គគីរ​ខ្សាច់ ជាដើម ។
  2. ភូមិនៃឃុំភ្នំព្រឹក
  3. ភូមិនៃឃុំកោះអណ្ដែត
  4. ឃុំនៃស្រុកមេមត់
  5. ភូមិនៃឃុំកក់
  6. ភូមិនៃឃុំល្ងៀង
  7. ភូមិនៃឃុំសាលាវិស័យ
  8. ឃុំនៃស្រុកកៀនស្វាយ
  9. ភូមិនៃឃុំបិតត្រាំង
  10. ឃុំនៃស្រុករមាសហែក
  11. ភូមិនៃឃុំគគីរ