( កិ. ) ត្រិះរិះ, ពិចារណា, នឹក, នឹក​ដល់, រឭក : គិត​ហើយ​សឹម​ធ្វើ ។ នាម​របស់ ​គិត នេះ​ជា គំនិត ។