ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ១​កែប្រែ

នាមកែប្រែ

គ្រើល

  1. ឈ្មោះ​ឈើ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ​មាន​ជ័រ សម្រាប់​ធ្វើ​ម្រ័ក្សណ៍ : ដើម​គ្រើល, ជ័រ​គ្រើល។

និរុត្តិសាស្ត្រ២​កែប្រែ

មកពីពាក្យ គ្រើល

នាមកែប្រែ

គ្រើល

  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយរំពា
  2. ភូមិនៃឃុំអណ្ដូងពោធិ៍
  3. ភូមិនៃឃុំអន្សោង
  4. ភូមិនៃឃុំព្រៃរំដេង