( កិ. ) ខាំង​រក្សា​មិន​ឲ្យ​ទៅ​ណា​តាម​អំពើ​ចិត្ត : ឃុំ​មនុស្ស​ទោស​ក្នុង​គុក ។ ន. ដំណើរ​ដែល​ឃុំ : នៅ​ក្នុង​ឃុំ​មិន​ទាន់​រួច​នៅ​ឡើយ ។

( ន. ) នាទី​ក្នុង​អំណាច​មេ​ឃុំ​មួយ គឺ​ប្រជុំ​ភូមិ​ច្រើន ឬ តិច​តាម​បញ្ញត្តិ​រាជការ​រដ្ឋបាល : មន្រ្តី​ឃុំ, មេ​ឃុំ, ប្រាក់​សម្រាប់​ឃុំ ។ ឥឡូវ​នេះ​ប្រើ​ជា សង្កាត់; មេ​ឃុំ​ហៅ​ថា ចៅ​សង្កាត់ ។

( គុ. ) ដែល​នៅ​ក្ដៅ​ឧណ្ហ​ៗ : ទឹក​ឃុំ (គ្រាម​ភាសា និយាយ​តាម​ទម្លាប់​ដោយ​ភូមិ​ស្រុក​ខ្លះ) ។