មើលផងដែរ ៖ ងរ

U+1784, ង
KHMER LETTER NGO

[U+1783]
Khmer
[U+1785]


ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា
ឡាតាំងយានកម្ម ngɔɔ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ŋɔː/


មូលសព្ទ ១

ចុះមកពីអក្សរព្រាហ្មី 𑀗, រួចវិវត្តជាអក្សរបល្លវៈ   ។ សមមូលនឹងអក្សរទេវនាគរី

តួអក្សរ

(ជើង ្ង)

  1. (ពួក "អ៊") ព្យញ្ជនៈ​តួទី ៥ វគ្គទីមួយ ជាសេសព្យញ្ជនៈ និងវគ្គន្ដៈ
    វគ្គ-ក (កណ្ឋជៈ) •

ទម្រង់ដទៃ

  • (អក្សរប្រាយ)

មូលសព្ទ ២

គុណនាម

  1. ដែលមានរំពត់ខាងគល់ ឬខាងចុងងើយឡើង។
    ទូក​

បំណកប្រែ